Trư Bắt Giới: Sau 32 năm đóng 'Trư Bát Giới', Mã Đức Hoa ngộ ra chân lý này