trộm xe máy: Tên trộm xe máy nhiễm HIV mang theo kim tiêm khi 'ăn hàng' ở Sài Gòn