trời sinh một cặp: Trời Sinh Một Cặp: Phạm Anh Khoa bị 'cắt' khỏi chương trình, Vũ Trần vẫn solo xuất sắc