Toà nhà cao thứ 3 Sài Gòn: Hàng loạt sai phạm ở tòa nhà cao thứ 4 Việt Nam trên đất vàng Sài Gòn