thủy điện Hòa Bình: Diễn tập xả lũ khẩn cấp hồ Hoà Bình trong đêm