Thủ tướng: Malaysia tịch thu hơn 652 tỉ đồng liên quan tới ông Najib