Thứ trưởng Giao thông: Bộ trưởng Giao thông: 'Tôi không tư túi ở BOT Cai Lậy'