Thiệt hại do mưa lũ: Bão số 12 gây thiệt hại cho các địa phương 1 tỉ USD