Thành Trung: Đại diện VKS Phú Thọ: Công an mời tướng Phan Văn Vĩnh là việc 'được pháp luật cho phép'