thanh toán di động: Dân Trung Quốc quay lưng với tiền mặt