thắng chập: Ông Đinh La Thăng: 'Mức án nào bị cáo cũng xin chấp nhận'