tàu Molniya: Molniya tiếp theo của Việt Nam sẽ mang... 12 đạn chống hạm?
<