Tập đoàn Dầu khí: Vì sao ông Đinh La Thăng được thuộc cấp cũ giúp xác nhận khống?