tắm sông Sài Gòn: Chúa đảo Tuần Châu: "Họ nói gì về đường ven sông tôi không quan tâm"
<