Tắm sông bị đuối nước: Quảng Nam: Tắm sông cùng nhóm bạn, thanh niên 17 tuổi trượt chân xuống hố nước sâu tử vong thương tâm
<