Sức khỏe: Bệnh viện không muốn trợ cấp suốt đời bệnh nhân bị cắt nhầm 2 thận