Sức khỏe: Bí thư huyện vào nhà nghỉ 'hỏi thăm sức khỏe' nữ phó phòng