Su 30: Xử phạt 30 triệu đồng và tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam