Sir Alex: Câu nói đầu của Alex Ferguson sau hôn mê là về bóng đá