siết nợ: Bỏ mặc 500 dự án 'chết lâm sàng': Cả loạt đại gia bị ngân hàng siết nợ