sập nhà: Lâm Đồng: Sập nhà khi đang tháo dỡ, 3 người bị vùi lấp