Sập công trình: Công trình đèn hoa sập giữa đường, nhiều người may mắn thoát nạn