Sanchez: Paul Scholes: 'Alexis Sanchez thi đấu không thể tệ hơn'