Sản phụ: Vụ sản phụ mang song thai 8 tháng không có tiền chuyển viện: Đã mổ gấp cứu sống cả 3 mẹ con
<