San phẳng tòa nhà 18 tầng: Clip tòa nhà 18 tầng ở Đức bị san phẳng trong vài giây