Samsung Galaxy Note: Galaxy Note FE được bán ở Việt Nam từ ngày 25/11