Sabeco: Chào bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco ở Anh và Singapore