rượu giả: Đại gia bia bại trận, tháo chạy khỏi thị trường Việt