Ronaldo: Zidane và Ronaldo trước ngưỡng cửa lịch sử