rắn hổ mang: 3 valy kéo đầy rắn hổ mang vận chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội