quý ông: Ông Nguyễn Đức Chung: Quy hoạch ga Hà Nội không có lợi ích nhóm