quý ông: Phạm Công Danh trả tiền cho ông Trần Quý Thanh hơn 20 lần