Quận 1: 4 quận tại TP.HCM sắp bị cúp nước hoặc nước yếu
<