Quận 1: F-22 Mỹ áp sát Tu-95 Nga ở khoảng cách 100 m gần Alaska