Phòng chống bão: Tôi chưa bao giờ rung động khi gần gũi chồng