phó đoàn: Video: Thủ tướng Canada Trudeau cùng đoàn xe hộ tống trên đường phố Đà Nẵng