Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân: Vụ Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân: Không thể lệnh cho bà Trang xin lỗi!