Philippines: Chết trong tủ đông, hơn 1 năm sau mới được phát hiện