Pháp: Chuyên gia pháp lý: Tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội ngay tại tòa rất khó xảy ra