phan thành: Điểm nóng kẹt xe Nguyễn Chí Thanh trước ngày xén dải phân cách
<