Phản đối thu phí BOT: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý người cản trở giao thông tại trạm BOT