Phá bậc thang: Người Sài Gòn bắc thang vào nhà sau khi bậc tam cấp bị phá