Ông Trương Đình Tuyển: Ông Trương Đình Tuyển: Việt Nam nên nghiên cứu bỏ lương tối thiểu