Obama: Ông Barack Obama và Thủ tướng Singapore 'có nhiều chuyện để nói' sau 2 năm không gặp