nước mắt: Rớt nước mắt trước những hình ảnh Tây Bắc chìm trong mưa lũ