Nước dâng cao: Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục dâng cao