Nhân viên bảo dưỡng xe: Người phụ nữ mặc thường phục lái xe đặc chủng: "Dư luận hiểu sai sự việc"