nhận dạng khuôn mặt: Trung Quốc dùng camera A.I theo dõi tâm trạng học sinh mỗi 30 giây