Nhà thơ: Dù đắt hay rẻ cũng kiếm ngay hoa này để trên ban thờ sẽ rước lộc vào nhà tiền đếm mỏi tay chẳng hết