Nguyễn Xuân Phúc: Cuộc họp tối muộn và thông điệp khát vọng của Thủ tướng