Nguyễn Thị Thành: Thời điểm này cho ông Đinh La Thăng tại ngoại là không khả thi