người phán xử: Chiếc bao cao su đã dùng trong ô tô chồng và hành xử đáng khâm phục của người vợ