người đàn ông: Người đàn ông đâm dao rồi nhẩy xuống ao tự vẫn